Vävrunda i Sjuhäradsbygden 2019
2 mars, 2019
Urkul att kallfärga garn
10 mars, 2019

Kallelse och föredragningslista Årsmöte 2019

VÄRMLAND-DALSVÄVARNA

kallar till

ÅRSMÖTE lördag den 16 mars 2019 kl. 11.00

i Trefotere, Hyndboholm.

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.

2. Årsmötets behöriga utlysande.

3. Val av ordförande för årsmötet.

4. Val av sekreterare för årsmötet.

5. Val av 2 protokolljusterare för årsmötet.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.

7. Revisorns berättelse.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Val av ordförande för en tid av 1 år.

10. Val av ledamöter för en tid av 2 år. Årligen väljs halva antalet

ledamöter.

11. Val av revisor och ersättare för en tid av 1 år.

12. Val av valberedning.

13. Val av 1 ombud och 1 ersättare till Riksårsmötet.

14. Motioner.

15. Fastställande av verksamhetsplan.

16. Övrigt.

17. Mötet avslutas.

 

Vägbeskrivning:
Från söder: Rv 61/62 vid Bergvik, Rv 62 vid Ilanda. Tag vänster vid Grava kyrka mot Hyndboholm. Framme i Hynboholm titta efter en träskylt på höger sida där det står Träfotere. Sväng höger där och följ vägen.
Norrifrån: När du kör Rv 61, Tag Flygplatsavfarten mot Hynboholm, sedan första till vänster, rakt över nästa korsning, under jvg-viadukten, ta sedan vänster och kör fram mot Hynboholm, titta efter en träskylt på höger sida där det står Träfotere, sväng höger och följ vägen.

Anmälan till Birgitta på birgitta.lekvattnet@telia.com, tel. 0704-13 49 47, 0560- 50919 eller till Mona tel. 0554-689092.

Anmälan senast den 11 mars 2019.